Права і обов'язки депутата

Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Депутат міської ради - громадянин України, який досяг 18 років та обраний відповідно до Конституції та Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Кожен депутат Дубенської міської ради входить до складу однієї з 6 постійних комісій ради.

Всі права та обов’язки депутата можна розподілити на 2 групи:

 • Права та обов’язки депутата у виборчому окрузі.
 • Права та обов’язки депутата у раді та її органах.

Права та обов’язки депутата у виборчому окрузі

Депутат міської ради має право:

 • -офіційно представляти виборців свого виборчого округу та інтереси територіальної громади в місцевих органах виконавчої влади, Дубенській міській раді, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності з питань, що належать до відання Дубенської міської ради;
 • -брати участь з правом дорадчого голосу у загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах території його виборчого округу.
 • -порушувати перед відповідними органами, організаціями та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення.
 • -вносити на розгляд органів і організацій та їх посадових осіб пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатськими повноваженнями у виборчому окрузі відповідно до закону, брати участь у їх розгляді.
 • -на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання.
 • -на невідкладний прийом.
 • -доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу ради в порядку, встановленому міською радою.
 • -вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

Депутат міської ради зобов’язаний:

 • -підтримувати зв'язок з виборцями, територіальною громадою міста Дубна, трудовими колективами і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на території міста Дубна;
 • -не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу міської ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців;
 • -брати участь в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться Дубенською міською радою на території громади;
 • -вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;
 • -визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

 

Права та обов’язки депутата у раді та її органах

Депутат міської ради має право:

 • -обирати і бути обраним до органів Ради;
 • -офіційно представляти виборців у Раді та її органах;
 • -пропонувати питання для розгляду їх Радою та її органами;
 • -вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань Ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
 • -вносити на розгляд Ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;
 • -вносити на розгляд Ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх компетенції, поправки до них;
 • -висловлюватися щодо персонального складу утворюваних Радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Радою;
 • -порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, утворених Радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;
 • -брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
 • -вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні Ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних Раді, а також з питань, що віднесені до компетенції Ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;
 • -порушувати у Раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних Раді органів, підприємств, установ, організацій;
 • -виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
 • -ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань Ради та її органів до їх опублікування;
 • -оголошувати на засіданнях Ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;
 • -об'єднуватися з іншими депутатами Ради у депутатські групи, фракції, які діють відповідно до регламенту Ради.

Депутат міської ради зобов’язаний:

 • -додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту Ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності Ради та її органів;
 • -брати участь у роботі Ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;
 • -виконувати доручення Ради, її органів, міського голови; інформувати їх про виконання доручень.

Правила етичної поведінки депутата

Згідно Регламенту роботи Дубенської міської ради 8 демократичного скликання /переглянути/:
17.8.1.Депутат міської ради як представник інтересів територіальної громади, виборців та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:
1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його обрано;
2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;
3) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності; 
4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата місцевої ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;
5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад;
6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень. 
Рішенням Дубенської міської ради від 14 травня 2021 року №558  затверджено Правила етики депутата.  Рішенням Дубенської міської ради від 12 листопада 2021 року №1605 Про внесення змін до рішення міської ради від 14 травня 2021 року №558 "Про затвердження Правил етики депутата Дубенської міської ради” до Правил етики депутата внесено зміни, що стосуються гендерної рівності та запобігання дискримінації людини за будь-якою ознакою.
Переглянути текст  зі змінами: Правила етичної поведінки депутата